Hướng dẫn cài đặt cơ sở dữ liệu AdventureWorks

Bài viết này hướng dẫn cách nhập (import) CSDL AdventureWorks vào SQL server một cách đơn giản nhất, là thông qua SQL Server Management Studio (SSMS), chức năng restore backup database.

Bước 1: Truy cập AdventureWorks sample databases và download file AdventureWorks2022.bak mới nhất (bấm vào đây)

Bước 2: Restore to SQL Server

Di chuyển file AdventureWorks2022.bak đến SQL Server backup folder, thường có đường dẫn như sau:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup

Bước 3: Mở SQL Server Management Studio (SSMS), và kết nối SQL Server

Bước 4: Right-click vào Databases trong Object Explorer >> chọn Restore Database… để mở mục Restore Database wizard.

Bước 5: Chọn mục Device và chọn (…) để chọn folder Backup mà bạn đã lưu file AdventureWorks2022.bak

Chọn Add…

Chọn file AdventureWorks2022.bak trong folder Backup đã lưu.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup

Chọn Okay.

Bước 6: Khợi chạy file AdventureWorks2022.bak đã chọn. Nhấn OK.

Bước 7: Refresh và kiểm tra

Bài viết gốc của Microsoft learning:
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver15&tabs=ssms

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *