TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

Câu 9. Anh chị hãy phân tích nội dung qui trình phát triển chương trình đào tạo của môn học. Anh chị đã triển khai xây dựng và phát triển chương trình môn học của a/c đang giảng dạy như thế nào?

TL: (lưu ý qui trình phát triển CT gồm 5 bước, còn xây dựng CT gồm 8 bước)

CTĐT là toàn bộ nội dung học tập, giảng dạy nêu vắn tắt, được quy định chính thức cho từng môn học, từng lớp hoặc từng cấp học, bậc học. Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Giáo dục đại học 2012, CTĐT trình độ cao đẳng, đại học gồm: Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ đào tạo.

Phát triển CTĐT là một quá trình liên tục nhằm hoàn thiện không ngừng CTĐT cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ của đời sống xã hội, gồm 5 bước:

- B1: Phân tích bối cảnh và nhu cầu đào tạo: CTĐT phải phù hợp với thể chế chính trị, trình độ phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ, truyền thống văn hoá, yêu cầu chuyên môn và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để làm cơ sở thiết kế.

- B2: Xác định mục đích chung và mục tiêu cụ thể: Tức là xác định “cái đích hướng tới” của quá trình giáo dục – đào tạo nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người, những đức tính nghề nghiệp.

- B3: Thiết kế CTĐT: Tức là quá trình xây dựng nội dung, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu và điều kiện bảo đảm nhằm thực hiện CTĐT.

- B4: Triển khai CTĐT: Đưa CTĐT vào thử nghiệm và thực hiện.

- B5: Đánh giá CTĐT: Việc đánh giá chương trình cần được thực hiện trên cơ sở kết quả thử nghiệm và lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, đội ngũ giảng viên, sinh viên hoặc phụ huynh sinh viên và người sử dụng lao động. Số liệu đánh giá là cơ sở cho các quyết định kế hoạch tiếp theo.

Phát triển CTĐT là một quy trình khép kín, không có bước kết thúc. Điều quan trọng là mỗi bước phải được giám sát và đánh giá ngay từ đầu. Mỗi bước trong quy trình bao gồm một số hoạt động Chẳng hạn, trong bước Đánh giá CTĐT, lại gồm 5 bước sau:

a) Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo;

b) Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình đào tạo;

c) Bước 3: Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện; so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo;

d) Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua;

e) Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo ban hành chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và đào tạo quyết định việc thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định.

Trong quy trình phát triển CTĐT, các nhóm liên quan được đặt giữa nhằm nhấn mạnh sự tham gia trong suốt quá rình phát triển CTĐT. Mỗi ngành học trong mỗi bối cảnh khác nhau có các bên liên quan khác nhau. Tham gia vào phát triển CTĐT, mỗi bên liên quan có những mối quan tâm khác nhau: Ví dụ giảng viên, sinh viên quan tâm nhiều hơn tới công việc giảng dạy được thực hiện như thế nào; trong khi nhà quản lí đào tạo hay đơn vị sử dụng nguồn nhân lực lại quan tâm nhiều tới kết quả đầu ra của sản phẩm đào tạo – chất lượng SV. Tuy nhiên, mức độ tham gia của các bên liên quan trong từng giai đoạn của quy trình cần được nhóm
công tác phát triển CTĐT và các nhóm liên quan xác định. Các bên liên quan trong phát triển CTĐT là những nhóm người hay cá nhân có mối quan tâm về đào tạo hoặc là những người hưởng lợi. Hiện nay, nhiều chuyên gia giáo dục đề xuất, phát triển CTĐT cần có sự tham gia của 5 thành tố: Giảng viên, nhà quản lí, sinh viên, chủ doanh nghiệp và chuyên gia phát triển CTĐT. Có thể chia các bên liên quan thành nhóm bên trong và nhóm bên ngoài. Nhóm bên trong bao gồm các bên liên quan tham gia hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp của quá trình đào tạo và nằm trong đơn vị đào tạo. Nhóm bên ngoài bao gồm các bên liên quan nằm ngoài đơn vị đào tạo, không tham gia trực tiếp hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp của quá trình đào tạo. Thời gian qua, xã hội phản ánh việc các trường đại học đào tạo sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Những bất cập này chính là do công tác phát triển CTĐT chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Do đó, công tác phát triển CTĐT phải là công việc được các trường đại học quan tâm đầu tư hơn nữa, CTĐT phải thường xuyên được cập nhật, thay đổi nhằm đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

VD3. Anh chị đã triển khai xây dựng và phát triển chương trình môn học của a/c đang giảng dạy như thế nào?

TL:

Như ta đã phân tích CTĐT trình độ cao đẳng, đại học gồm: Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ đào tạo. Do đó, CTĐT bậc đại học cần được xác định cho từng ngành hay chuyên ngành cụ thể và phải được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra đã được công bố.

Chuẩn đầu ra chính là những yêu cầu đối với sinh viên để có thể được cấp bằng cho chuyên ngành cụ thể. Chuẩn đầu ra cần được các trường đại học xây dựng nhằm đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng lao động. Do đó, chuẩn đầu ra của mỗi ngành chắc chắn sẽ khác nhau. Khi đó, chuẩn đầu ra sẽ là điểm khác biệt mà nhà trường xây dựng cho chính thương hiệu của ngành và của nhà trường thông qua năng lực làm việc của sinh viên. Đó vừa là mục tiêu nhưng cũng là động lực để các trường cải tiến hoạt động đào tạo theo định hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Việc xây dựng và phát triển chương trình môn học của chúng tôi đang trực tiếp phụ trách thường là mô hình hỗn hợp, các giai đoạn như sau:  

- Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và chuyên ngành đào tạo: Nhóm XD và PTCTĐT, các giảng viên trong bộ môn, cùng với hội đồng khoa học của khoa đào tạo, bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu xã hội, nhà trường, sinh viên và nội dung môn học mà CTĐT dự kiến sẽ đáp ứng được.

- Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Sau khi nhu cầu đã được chẩn đoán và được xác định, nhóm XD và PTCTĐT sẽ xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cần đạt được và chuẩn đầu ra của chương trình.

- Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra: nhóm XD và PTCTĐT chọn nội dung giảng dạy nhất quán với những mục tiêu đã xác định; xác định khối lượng kiến thức cần thiết đáp ứng chuẩn đầu ra. Xác định nội dung môn học ở mức nào là phù hợp với đặc điểm của người học. Nhóm XD và PTCTĐT cũng xác định phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động dạy và học và trình tự thực hiện. Ít nhất 2 năm một lần, trưởng bộ môn phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo quy định.

- Đối chiếu, so sánh với môn học trong các CTĐT cùng trình độ, cùng ngành/chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện môn học.

- Thiết kế đề cương chi tiết học phần môn học theo chương trình đào tạo đã xác định;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và các học viên đã tốt nghiệp về môn học;

- Hoàn thiện dự thảo chương trình môn học trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định và áp dụng;

- Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học và phương pháp giảng dạy dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của việc sử dụng lao động.

Nhóm XD và CTĐT sẽ xác định một số các kỹ thuật, phương tiện thích hợp để đánh giá thành tích của sinh viên và xác định liệu những mục tiêu của môn học đã đạt được hay không.Xem tin khác

Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 5 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 5..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 4 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 4..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 3 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 3..
loading...
loading...