TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 13

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

Câu 13. Anh chị hiểu như thế nào về chương trình đào tạo? Câu trả lời gồm có: Khái niệm chương trình đào tạo; Phân loại chương trình đào tạo; Liên hệ thực tế?:

Câu trả lời có trong tài liệu, mọi người tìm nhé.

Liên hệ: Tại cơ sơ đào tạo nơi tôi đang công tác, chương trình đào tạo được thiết kế bám sát hướng dẫn và các nội dung đã được quy định trong Luật Giáo dục 2005. Cụ thể, bám theo Điều 41, Luật giáo dục 2005 đối với chương trình đào tạo đối với hệ đại học, Cơ sở đào tạo nơi tôi đang công tác đã đưa ra Chương trình giáo dục đại học với những mục tiêu giáo dục đại học rõ ràng, đưa ra quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học, các chuyên ngành cụ thể. Chương trình đào tạo có tính linh hoạt, mỗi chương trình chuyên ngành đều có nhóm kiến thức bắt buộc và nhóm kiến thức tự chọn. Sinh viên hoàn toàn được chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cũng như tích lũy tín chỉ để có thể hoàn thành chương trình học. Cơ sở chúng tôi đưa ra Chương trình khung cho từng chuyên ngành đào tạo và cho từng trình độ đào tạo. Ở mỗi chương trình đều thể hiện rõ tổng số tín chỉ cần tích lũy, cơ cấu nội dung các môn học, thời lượng đào tạo. Về cơ bản, sinh viên / người học sẽ chủ động lựa chọn môn học theo khả năng, tuy nhiên, trường chúng tôi vẫn đưa ra kế hoạch học tập cho từng năm, là căn cứ để sinh viên lựa chọn môn học cho khoa học và hợp lý.

 Xem tin khác

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 12 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 12..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 11 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 11..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 10 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 10..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7..
loading...
loading...