TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 10

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

Câu 10: Anh/Chị hãy cho biết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức hằng năm? Cơ sở giáo dục mà anh chị đang công tác đã thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá viên chức hàng năm như thế nào? Theo anh chị, để đạt được kết quả tốt trong việc đánh giá viên chức hằng năm cần có những giải pháp nào?

TL: Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức hàng năm:

1. Mục tiêu đánh giá viên chức: Trước hết, phải hiểu mục tiêu của việc đánh giá viên chức là để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức. Việc đánh giá viên chức hàng năm được dựa trên hai căn cứ sau: +) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết; +) Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức;

2. Phân loại đánh giá viên chức: Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như sau: (1)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2). Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (3). Hoàn thành nhiệm vụ; (4). Không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nội dung đánh giá viên chức:

- Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

(1)    Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

(2)    Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

(3) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

(4) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

- Khoản 2 Điều 41 Luật Viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung của Khoản 1 Điều 41 và các nội dung sau:

(1)    Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

(2)    Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

(3)    Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

4. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức như sau:

 

(*) Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03 (Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015);

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành. Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.

d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c của Khoản 1, Điều 24 Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c của Khoản 1, Điều 24 Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Điểm d Khoảng 1, Điều 24 Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015, thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015.

(*) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03 (Điều 24, Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015);

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản 2, Điều 24 Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015, quyết định đánh giá, phân loại viên chức.

Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Liên hệ: Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức tại TRƯỜNG mà tôi công tác: TRƯỜNG nơi tôi công tác luôn tổ chức thực hiện đánh giá viên chức hàng năm theo đúng quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Đối tượng đánh giá: Tất cả cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Nhà trường quản lý. Mục đích: Nhằm xác định rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức hàng năm.

5. Nguyên tắc đánh giá viên chức

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

6. Yêu cầu đánh giá viên chức

- Đánh giá viên chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý viên chức, nên khi tiến hành đánh giá phải đảm bảo khách quan, phản ánh đúng đắn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức của viên chức.

- Đánh giá viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho các kết luận về viên chức được đánh giá là đúng và chính xác.

- Bản thân viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

7. Thời điểm đánh giá, phân loại viên chức: Việc đánh giá, phân loại viên chức tại các đơn vị thuộc Học viện kết thúc trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

8. Nội dung đánh giá viên chức

1*) Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức.

*) Đối với viên chức quản lý (viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng trở lên), ngoài việc đánh giá các nội dung tại phần (1*) phải đánh giá thêm các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

8. Trình tự đánh giá viên chức

+) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

- Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Trưởng khoa, Trưởng ban và tương đương nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác, soát xét theo tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức để xếp loại viên chức, báo cáo Giám đốc Học viện phê duyệt.

+) Đối với viên chức quản lý, giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị dự cuộc họp đánh giá, phân loại và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+) Đối với viên chức quản lý, giữ chức vụ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Tập thể Lãnh đạo Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn hoặc Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Đại diện Chi ủy Khoa, Viện; Đại diện Công đoàn Khoa, Viện; Đại diện Đoàn Thanh niên Khoa, Viện (nếu có) tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

- Ban giám hiệu trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại viên chức quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc và ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Trường;

- Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại viên chức không giữ chức vụ quản lý của Trưởng các đơn vị.

9. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức: Để được đánh giá, phân loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, một trong những tiêu chí quan trọng là: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. Việc xác định tiêu chí nêu trên được thực hiện theo hướng dẫn về việc xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở.

10. Xếp loại viên chức: Căn cứ vào nội dung, tiêu chí phân loại đánh giá, viên chức được xếp loại theo 4 như đã nêu ở trên (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ). Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và xếp loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

11. Hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức: Hồ sơ đánh giá và phân loại viên chức gửi về Phòng TCCB trước ngày …..  hàng năm, gồm:

- Phiếu đánh giá viên chức theo mẫu Mục I Mẫu số 03 (Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015).

- Biên bản họp của đơn vị;

- Bản tổng hợp kết quả xếp loại viên chức của đơn vị (Theo mẫu)

- Hồ sơ xét duyệt sáng kiến (nếu có)

Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả đánh giá viên chức:

Một số hạn chế trong công tác đánh giá viên chức hiện nay:

- Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao; người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngại đưa ra chính kiến nhận xét, đánh giá của mình đối với cấp dưới, còn nể nang, ngại va chạm, sợ mất lòng, kể cả cán bộ, công chức chuyên môn khi nhận xét, góp ý kiến đối với cấp trên của mình.

- Bệnh thành tích vẫn còn tồn tại trong một số ít cơ quan, đơn vị, vì nếu đánh giá đúng viên chức mà không đạt kết quả xếp loại cao thì sẽ làm ảnh hưởng đến tập thể, uy tín của thủ trưởng; phương pháp, quy trình đánh giá chưa khoa học, còn qua loa, chiếu lệ.

- Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ và cấp có thẩm quyền đánh giá cán bộ còn thiếu kiên quyết, có biểu hiện sự nể nang, sợ mất lòng hoặc nắm không chắc cán bộ nên khi phân loại cán bộ còn thiếu công tâm, chưa khách quan.

- Việc đánh giá viên chức chưa thực sự tạo động lực làm việc, chưa mang tính thi đua cao.

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng viên chức, cần thực hiện một số biện pháp sau:

Một là, nâng cao năng lực cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, đảm bảo việc đánh giá viên chức thật sự công tâm, khách quan; phải am hiểu, nắm chắc cán bộ; cần mạnh mẽ, quyết liệt nếu viên chức có từ 01 đến 02 năm (không liên tục) không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thì cần thay thế, bố trí công việc khác phù hợp.

Hai là, có chế tài cụ thể, thiết thực để khen thưởng những viên chức hoàn thành nhiệm vụ và kỷ luật những viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, nhằm tạo động lực làm việc, tạo môi trường thi đua, nâng cao hiệu quả công tác của viên chức cũng như cán bộ quản lý.

Ba là, cấp ủy, trưởng đơn vị phải nắm vững căn cứ, nắm chắc tiêu chuẩn đánh giá. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, ngay từ đầu năm học, từng đơn vị yêu cầu viên chức xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ chính sẽ thực hiện; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, làm cơ sở quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là, nội dung, tiêu chí đánh giá cần phải được thống nhất, được lượng hóa bằng thang điểm để thuận lợi trong đánh giá phân loại, thuận lợi trong công tác đánh giá phục vụ công tác cán bộ.

Năm là, cần khắc phục quan niệm đánh giá theo hình thức, giản đơn, qua loa, chiếu lệ; người đánh giá chỉ nêu ưu điểm, thành tích, né tránh khuyết điểm. Nâng cao tình thần phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân; cá nhân biết nhìn nhận vào khuyết điểm, hạn chế của bản thân mà có phương pháp, kế hoạch khắc phục những hạn chế ấy.Xem tin khác

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 5 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 5..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 4 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 4..
loading...
loading...