TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu

Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu

Khái niệm

- Kiểm kê vật liệu là một biện pháp nhằm bổ sung và kiểm tra hiện trạng vật liệu mà các phương pháp kế toán chưa phản ánh được. Thông qua kiểm kê doanh nghiệp nắm được thực trạng của vật liệu cả về số lượng và chất lượng ngăn ngừa hiện tượng tham ô lãng phí có biện pháp kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực nhằm quản lý tốt vật liệu.

- Đánh giá lại vật liệu thường được thực hiện trong trường hợp đem vật liệu đi góp vốn liên doanh và trong trường hợp nhà nước quy định nhằm bảo toàn vốn kinh doanh khi có sự biến động lớn về giá cả.

Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp kiểm kê có thể được thực hiện theo phạm vi toàn doanh nghiệp hay từng bộ phận, đơn vị, kiểm kê định kỳ hay kiểm kê bất thường.

Khi kiểm kê, doanh nghiệp phải thành lập hội đồng hoặc ban kiểm kê, Hội đồng một ban kiểm kê phải có thành phần đại diện lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm vật chất về bảo vệ vật liệu, phòng kế toán và đại diện nhân viên của doanh nghiệp. Khi kiểm kê phải thực hiện cân đo, đóng, đếm và phải lập biên bản kiểm kê ( mẫu 08- VT) xác định số chênh lệch giữa số liệu thực kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, trình bày ý kiến xử lý chênh lệch.

Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKTX

Căn cứ vào Biên bản kiểm kê:

- Trường hợp phát hiện thừa nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân:

Nợ TK152

Có TK338(1)

- Trường hợp phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân:

Nợ TK138(1)

Có TK152

- Trường hợp kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu người chịu trách nhiệm vật chất phải bồi thường:

Nợ TK138(8)

Nợ TK334

Có TK152, 138(1)

Các trường hợp khác được phản ánh theo sơ đồ sau:

Ghi chú:

(1). Nguyên vật liệu thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý.

(2). Nguyên vật liệu thừa là của đơn vị khác ( ghi đơn).

(3). Nguyên vật liệu thiếu do cân, đo, đong, đếm sai.

(4). Nguyên vật liệu thiếu trong định mức.

(5). Nguyên vật liệu thiếu do người phạm lỗi bồi thường.

(6). Nguyên vật liệu thiếu chưa rõ nguyên nhân.

(7). Khoản mất mát đã tìm được nguyên nhân cá nhân hoặc tổ chức phải bồi thường.

(8). Các khoản hao hụt, mất mát sau khi trừ đi phần bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra.

(9). Xử lý nguyên vât liệu thừa khi kiểm kê.

Kế toán nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKĐK.

Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư hàng hoá.

Việc xử lý kết quả kiểm kê và các trường hợp làm thừa thiếu vât liệu được thực hiện bởi hội đồng xử lý tài sản. Doanh nghiệp lập Hội đồng hoặc Ban xử lý tài sản đảm bảo đầy đủ thành phần cần thiết để giải quyết các trường hợp thừa thiếu trong kiểm kê và các nguyên nhân khác. Hội đồng xử lý tài sản có trách nhiệm phân tích, đánh giá các nguyên nhân cụ thể để đi đến kết luận khách quan.

Căn cứ vào quyết định của hội đồng xử lý tài sản để ghi sổ kế toán.

- Trị giá vật liệu thừa được Hội đồng ghi tăng thu nhập.

Nợ TK338 (1).

Có TK711.

  • Trị giá vật liêụ thiếu đuợc hội đồng quyết định người chịu trách nhiệm vật chất phải bôi thường, kế toán ghi:

Nợ TK138(8)

Nợ TK 334

Có TK 138(1)

* Nếu vật liệu hao hụt mất mát.

- Căn cứ vào biên bản hao hụt mất mất hàng tồn kho, kế toán phản ánh trị giá hàng tồn kho mất mát, hao hụt.

Nợ TK 138 (1).

Có TK 152.

- Căn cứ vào biên bản xử lý về hàng tồn kho hao hụt mất mát, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 334.

Nợ TK 632.

Có TK 138 (1).Xem tin khác

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK..
Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên..
Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu..
Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu..
Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu..
Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu..
loading...
loading...