TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK

Khái niệm.

* Phương pháp KKĐK là phương pháp không theo dõi một cách thường xuyên về tình hình nhập, xuất, tồn của các loại vật liệu trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ, xác định lượng tồn kho thực tế. Từ đó, xác định lượng xuất dùng cho sản xuất kinh doanh và cho các mục đích khác trong kỳ theo công thức.

 

= +-

Tài khoản kế toán sử dụng

* TK 611 “ mua hàng” ( tiểu khoản 6111. “ Mua nguyên liệu, vật liệu”). Dùng để phản ánh tình hình thu mua, tăng giảm nguyên vật liệu, công cụ...theo giá thực tế ( giá mua và chi phí thu mua).

* Kết cấu TK 611.

- Bên nợ:

+ Trị giá vốn thức tế của hàng mua, hàng bán bị trả lại nhập kho.

+ Kết chuyển trị giá vốn của hàng tồn đầu kỳ ( theo kết quả kiểm kê) từ TK 152 sang.

Bên có:

+ Trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho, hàng mua trả lại và giảm giá hàng mua.

+ Kết chuyển trị giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ ( theo kết quả kiểm kê) sang TK 152, TK 611 không có số dư.

- TK 611 có 2 tài khoản cấp 2.

- TK 6111: Mua nguyên liệu, vật liệu.

- TK 6112: Mua hàng hoá.

* TK 152: “ Nguyên liệu, vật liệu” dùng để phản ánh giá trị thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho chi tiết theo từng loại.

Khác với phương pháp kê khai thường xuyên đối với doanh nghiệp áp dụng kế toán theo phương pháp KKĐK thì 2 TK 151, 152 không để theo dõi tình hình nhập xuất trong kỳ mà chỉ dùng để kết chuyển giá trị thực tế vật liệu và hàng mua đang đi đường vào lúc đầu kỳ, cuối kỳ vào TK 611 “ mua hàng”.

Kết cấu TK 152.

- Bên nợ: Giá trị NVL thực tế tồn kho cuối kỳ.

- Bên có: Kế chuyển giá trị thực tế vật liệu tồn kho đầu kỳ sang TK 611.

- Dự nợ: Giá trị thực tế vật liệu tồn kho.

* TK 151: “ Hàng mua đang đi đường” dùng để phản ánh trị giá số hàng mua ( thuộc sở hữu của đơn vị) nhưng đang đi đường hay đang gửi tại kho người bán, chi tiết theo từng loại hàng, từng người bán.

Kết cấu TK 151.

- Bên nợ: Giá trị thực hàng đang đi đường cuối kỳ.

- Bên có: Kết chuyển giá trị thực tế hàng đang đi đường đầu kỳ.

- Dư nợ: Giá trị thực tế hàng đang đi đường.

* Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên quan như: 133, 331, 111, 112...các TK này có nội dung và kết cấu giống như phương pháp KKTX.

Trình tự hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ):

- Đầu kỳ kết chuyển trị giá vốn thực tế của NVL tồn kho đầu kỳ (cuối kỳ trước):

Nợ TK 611

Có TK 152

- Khi nhập vật liệu trong kỳ (mua trong nước)

Nợ TK 611

Nợ TK 133

Có TK111, 112, 331

- Trường hợp nhập khẩu

Nợ TK 611 (giá mua cộng với thuế nhập khẩu)

Có TK 333(3)

Có TK 111, 112, 331

- Cuối kỳ qua kiểm kê xác định được trị giá vật tư tồn kho:

Nợ TK 152

Có TK 611

- Trị giá của vật liệu xuất dùng trong kì được xác định bằng công thức tổng hợp cân đối

Nợ TK627, 641, 642, 241

Có TK611

- Các trường hợp khác được phản ánh trên sơ đồ sau:

Sơ đồ : Sơ đồ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK ( tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

 

d. Trình tự hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK ( tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

 

Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK

(tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

 Xem tin khác

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên..
Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu..
Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu..
Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu..
Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu..
Đánh giá nguyên vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu..
loading...
loading...