TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN

 

 

KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP

 

11.1       GIAI ĐOẠN 3: ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN

Kết quả phân tích độ nhạy và các giả pháp khác nhau được xem xét để hoàn thiện những đề suất về quản lý. Quá trình xem xét này bao gồm 4 nhiệm vụ: (1) chỉ ra giải pháp tốt nhất, (2) đánh giá chi phí và lợi ích, (3) phát triển hệ thống đánh giá rủi ro và (4) xây dựng bản thuyết trình.

Xác định giải pháp tốt nhất

Phân tích độ nhạy và các giải pháp nên xác định lựa chọn tốt nhất để xem xét thực hiện. Tuy nhiên, nhiều lựa chọn thay thế thường mang lại kết quả tương tự hoặc tương đương. Các đặc điểm và điêu kiện thực hiện cho mỗi phương án cần phải được so sánh để chỉ ra 2 hoặc 3 lựa chọn tốt nhất. Mặc dù khái niệm tốt nhất có thể có những cách diễn giải khác nhau nó sẽ là giải pháp đáp ứng được mong muốn về dịch vụ ở mức chi phí tối thiểu nhất.

Tính toán chi phí và lợi nhuận

Trong những thảo luận trước đó về lập kế hoạch chiến lược, những lợi nhuận tiềm năng được xác định thông quan các công việc như cải thiện dịch vụ, giảm chi phí và dự phòng chi phí. Cần lưu ý rằng những lợi ích này không loại trừ lẫn nhau và một chiến lược nổi bật có thể nhận ra được tất cả các lợi ích cùng một lúc. Khi đánh giá tiềm năng của một chiến lược vận tải và lưu kho cụ thể, một phân tích so sánh những chi phí và năng lực dịch vụ và những điều kiện của dự án phải được hoàn thiện cho mỗi phương án. Phân tích chi phí và lợi ích lý tưởng so sanh những giải pháp này cho một giai đoan cơ bản và sau đó dự đoán một cách tương đối hoạt động của hệ thống trong toàn bộ thời gian lập kế hoạch. Lợi ích vì vậy có thể được dự tính dựa trên khoảng thời gian tiết kiệm, điều này có thể được từ kết quả của việc thiết kế lại hệ thống cũng như vận dụng lại tính kinh tế khi hoạt động.

Ước tính rủi ro

Loại lý do thứ hai để lập kế hoạch chiến lược là việc đánh giá những rủi ro liên quan. Việc đánh giá rủi ro xem xét những khả năng môi trường lập kế hoạch có phù hợp với những giả định. Thêm vào đó, nó xem xét các mối nguy hiểm tiền năng liên quan đến sự chuyển đổi hệ thống.

Những rủi ro liên quan đến việc áp dụng một giải pháp cụ thể có thể được định lượng bằng cách sử dụng những phân tích độ nhạy. Ví dụ, những giả định có thể khác nhau và kết quả ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống dựa trên những giải pháp này có thể được xác định. Để minh họa, việc phân tích độ nhạy có thể được sử dụng để xác định kết quả hoạt động của hẹ thống cho những giả định về nhu cầu và chi phí khác nhau. Nếu giải pháp được lựa chọn là tốt nhất thì dù cho nhu cầu tăng lên hay giảm đi 20% giải pháp vẫn cho kết quả ổn định, các nhà quản lý có thể kết luận rằng ít có rủi ro liên quan đến các sai sót trong môi trường nhu cầu. Kết quả cuối cùng của việc đánh giá rủi ro cung cấp một đánh giá về tài chính đối với những rủi ro nhỏ nếu những giả định về lập kế hoạch không trở thành hiện thực.

Thuyết minh

Nhiệm vụ cuối cùng là phát triển một bài thuyết trình về quản lý trong đó chỉ ra, định lượng và chứng minh cho những thay đổi được đề suất. Bài thuyết trình và các báo cáo kèm theo cần phải chỉ ra những thay đổi cụ thể về mặt chiến lược và tác nghiệp, cung cấp 1 lý do định tính nhằm giải thích cho việc tại sao đó là cần thiết và phù hợp, rồi sau đó tiếp tục chứng minh bằng định lượng rằng những thay đổi về mặt dịch vụ, chi phí, tối ưu tài sản và nâng cấp năng suất là có căn cứ. Bài thuyết trình nên kết hợp sử dụng rộng rãi các hình ảnh, bản đồ, biểu đồ để minh họa cho những thay đổi trong phương thức hoạt động vận tải và lưu kho, những dòng chảy và mạng lưới phân phối.

Việc thực hiện

Thực hiện thiết kế về kế hoạch thực tế là hoạt  động cuối cùng của quá trình. Một kế hoạch thực hiện phù hợp là rất quan trọng vì đây là bước biến dự định, ý tưởng, kế hoạch thành những hành động cụ thể và đó là cách duy nhất để hiện thực hóa các kết quả từ quá trình lập kế hoạch. Việc thực hiện thực tế có thể đòi hỏi có nhiều sự kiện, tuy nhiên có 4 nhiệm vụ lớn: xác định kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch thực hiện, chỉ ra các tiêu chí chấp nhận và thực hiện kế hoạch.

Xác định kế hoạch thực hiện

Nhiệm vụ đầu tiên chỉ ra kế hoạch thực hiện dựa trên những sự kiện đơn lẻ, trình tự của chúng và sự phụ thuộc. Trong khi kế hoạch ban đầucó thể ở mức vĩ mô, nó cần phải được chi iết dần thành những trách nhiệm và nghĩa vụ cho từng cá nhân. Những sự phụ thuộc của kế hoạch chỉ ra quan hệ lẫn nhau giữa những sự kiện và vì vậy, chỉ ra những trình tự hoàn thiện.

Lập kế hoạch

Nhiệm vụ thứ hai lập kế hoạch cho giai đoạn thực hiện và thời gian cho những nhiệm vụ được chỉ ra trước đó. Lịch trình cần phải tính toán đủ thời gian cho việc có được các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đàm phán hợp đồng, phát triển các thủ tục và đào tạo. Việc lập kế hoạch thực hiện, một cách lý tưởng, nên sử dụng 1 trong các phần mềm lập kế hoạch được thảo luận trước đó.

Sự chấp nhận

Nhiệm vụ thứ bà xác định các tiêu chí chấp nhận để đánh giá sự thành công của kế hoạch. Các tiêu chí chấp nhận nên tập trung vào việc cải thiện dịch vụ, giảm chi phí, cải thiện việc sử dụng tài sản và cải tiến chất lượng. Nếu trọng tâm chính là dịch vụ, các tiêu chí chấp nhận cần phải chỉ ra những thành phần chi tiết như cải thiện tính sẵn có của sản phẩm hoặc giảm thời gian chu kỳ hoạt động. Nếu trọng tâm chính là chi phí, những tiêu chí được chấp nhận phải chỉ ra những thay đổi tích cực hoặc tiêu cực có thể xảy đến trong tất cả các loại chi phí bị ảnh hưởng. Rất quan trọng là những tiêu chí được chấp nhận cần có một tầm nhìn rộng để những động lực tập trung vào kết quả chung, tổng thể của hệ thống thay vì thực hiện một chức năng riêng biết. Cũng rất quan trọng là những tiêu chí được chấp nhận được kết hợp với những đầu vào về mặt tổ chức.

Thực hiện kế hoạch

 

Nhiệm vụ cuối cùng là việc bắt tay vào thực hiện kế hoạch hoặc thiết kế. Việc thực hiện kế hoạch phải bao gồm việc kiểm soát đầy đủ để đảm bảo rằng kết  quả như lộ trình và những hạng mục được chấp nhận phải được kiểm soát cẩn thận. Rất quan trọng là một quá trình chính thức được sử dụng để hướng dẫn cho việc thiết kế hệ thống vận tải và lưu kho và các dự án cải tiến để đảm bảo rằng các mục tiêu được ghi nhận và được hiểu và các phân tích được hoàn thiện một cách phù hợp.Xem tin khác

KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH..
Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP..
Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, Câu hỏi ôn tập và thảo luận Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, Câu hỏi ôn tập và thảo luận ..
Quản trị chuỗi cung ứng, Xây dựng chiến lược kho vận Quản trị chuỗi cung ứng, Xây dựng chiến lược kho vận..
loading...
loading...