TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.   Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)

Là hóa đơn tính toán trị giá hàng theo giá tính thuế của hải quan và tính toán  các khoản lệ phí của hải quan. Hóa đơn này chủ yếu dùng trong khâu tính thuế không có giá trị là một yêu cầu đòi tiền, nên nhìn chung không được lưu thông.Xem tin khác

Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)..
Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O)..
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L) Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L)..
Tờ khai hải quan (Customs Declaration) Tờ khai hải quan (Customs Declaration)..
Phiếu đóng gói (Packing List) Phiếu đóng gói (Packing List)..
loading...
loading...