TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

 

DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến

Người bán chịu trách nhiệm chuyển, trở hàng hóa và chịu mọi rủi do đến khi hàng được chỉ đinh tới nơi đến người mua cần dỡ hàng

-          DAP= DAT+ trucking  ( người nhập khẩu làm thủ tục thông quan hàng )Xem tin khác

DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến..
CIP CIP..
CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới..
CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
loading...
loading...