TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Câu hỏi ôn tập và thảo luận Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1.            Cho biết ngắn gọn 3 mục tiêu của việc xây dựng và thực hiện hệ thống đo lường kết quả hoạt động.

2.            Khái niệm thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp ích gì cho nhà quản trị giao vận trong việc xây dựng hệ thống đo lường kết quả hoạt động của hệ thống giao vận chuỗi cung ứng?

3.            Ý tường về đơn hàng hoàn hảo có phải là một mục tiêu hoạt động khả thi?

4.            Tại sao doanh nghiệp cần đo lường cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ của mình cung cấp và coi đây như là một hoạt động thường xuyên trong việc theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp?

5.            Tại sao việc phát triển các thang đo toàn diện đối với kết quả hoạt động của chuỗi cung ứng lại khó thực hiện? (ví dụ: thang đo tổng chi phí chuỗi cung ứng).

6.            So sánh và nêu sự khác biệt giữa cách tiếp cận theo sự đóng góp và tiếp cận theo lợi nhuận thuần trong phân tích chi phí/doanh thu?

7.            Theo bạn, phương pháp hạch toán theo hoạt động (ABC) có phải là cơ sở phù hợp để áp dụng cho phân bố chi phí gián tiếp?

8.            Giả sử bạn được yêu cầu đánh giá tác động của tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đối với dịch vụ thuê ngoài hoạt động vận tải. biết rằng công ty hiện đang  sử dụng đội xe riêng và đang cân nhắc khả năng thuê dịch vụ vận tải của công ty khác. Theo ban, khía cạnh nào cần được phân tích, xem xét trong mô hình lợi nhuận chiến lược?

9.            Mô hình lợi nhuận chiến lược có thể được kết hợp với phương pháp phân tích doanh thu/ chi phí như thế nào để có thể phân tích tỷ suất sinh lời trên tài sản đối với khách hàng cụ thể?

 

10.       Đạo luật SOA có tác động như thế nào đối với các quy định về đo lường kết quả hoạt động của dịch vụ giao vận?Xem tin khác

Quản trị chuỗi cung ứng, Đánh giá tài chính chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng, Đánh giá tài chính chuỗi cung ứng..
Quản trị chuỗi cung ứng, Đánh giá hoạt động hệ thống đo lường chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng, Đánh giá hoạt động hệ thống đo lường chuỗi cung ứng..
Quản trị chuỗi cung ứng, Mục tiêu của hệ thống đo lường Quản trị chuỗi cung ứng, Mục tiêu của hệ thống đo lường..
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG..
Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN..
loading...
loading...